REGULAMIN SKLEPU MARTIN

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego MARTIN

Niniejszy Regulamin jest wzorcem umownym i określa ogólne warunki oraz zasady zawieranej Umowy w sklepie internetowym MARTIN.

Regulamin obowiązuje od dnia 24.06.2021 r.

Adres do korespondencji:

Martin Sp. Z o.o. Sp.j.

Ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 95

42-400 Zawiercie

e-mail: marketing@martin-zawiercie.eu

§1. Definicje

Regulamin – niniejszy dokument.

Sprzedający / Administrator Danych – jest Martin Sp. Z o.o. Sp.j. z siedzibą w Zawierciu 42-400 ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 95, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000899194, NIP 573-10-35-085, REGON: 150139954, o kapitale zakładowym 40.000,00 zł, zwany sprzedającym i administratorem.

Umowa – umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Sprzedającym a Kupującym.

Cena – wartość produktu brutto, bez kosztów dostawy.

Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą.

Klient – Kupujący lub Konsument albo też osoba, która potencjalnie rozważa zawarcie ze Sprzedającym Umowy sprzedaży lub zarejestrowania konta w Sklepie Sprzedającego, a także osoba, która używając swojej przeglądarki otwiera witrynę web, pod którą zarejestrowany jest Sklep Sprzedającego.

Konsument – osoba fizyczna, która zawarła Umowę ze Sprzedającym, niezwiązaną z prowadzoną przez Sprzedającego działalnością gospodarczą albo wykonywanym zawodem.

Konto – zbiór zasobów i ustawień zapisanych w bazie danych Sprzedającego dla Kupującego w ramach korzystania przez niego ze Sklepu i zawierania Umów. Dostęp do Konta możliwy jest po zarejestrowaniu, a później po zalogowaniu. Zarejestrowanie konta stanowi zawarcie umowy prowadzenia konta w Sklepie Sprzedającego.

Sklep – sklep internetowy znajdujący się pod adresem: www.browarpinta.pl/sklep za pośrednictwem, którego Kupujący może składać zamówienia.

Polityka Prywatności – dokument określający sposób przetwarzania danych osobowych w Sklepie. Polityka Prywatności stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

Zewnętrzny Kanał Płatności – zewnętrzny serwis: https://poland.payu.com/ – za pośrednictwem wybranego Zewnętrznego Kanału Płatności, Kupujący dokonuje płatności.

Siła wyższa – zdarzenie o charakterze przypadkowym lub naturalnym (żywiołowym), na którego wystąpienie nie ma wpływu Sprzedający (np. pożar, wybuch, awaria zasilania, trzęsienie ziemi, powódź, epidemia, oberwanie chmury, zamieszki, działania organów cywilnych lub wojskowych, wojna, akty terroryzmu (w tym cyberterroryzmu, ataki typu DDoS), działania lub/i zaniechania operatorów sieci teleinformatycznych, inne zdarzenia losowe (np. choroba, wypadek).

Cookies – niewielkie informacje tekstowe, wysyłane przez serwer www i zapisywane po stronie urządzenia Kupującego.

Adres e-mail – adres poczty elektronicznej (aktywny adres e-mail).

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. 2016 r. poz. 542 z późn. zm.).

Newsletter – elektroniczna forma biuletynu wysyłana przez Sprzedającego w celu informowania o nowościach, produktach i ofertach Sklepu do osób, które wyraziły dobrowolną zgodę na jego otrzymywanie.

Login – adres e-mail Użytkownika.

Hasło – unikalny ciąg znaków wymyślony przez Kupującego w celu autoryzacji dostępu i zabezpieczenia Konta przed dostępem do niego osób nieuprawnionych.

Dzień roboczy – liczony w godzinach od 9.00 do 16:00 od poniedziałku do piątku czasu środkowoeuropejskiego, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej albo dni urlopowych wskazanych przez Sprzedającego na stronach Sklepu lub kanałach social media Sklepu lub w wiadomości e-mail.

Martin  – importer piwa zajmujący się sprzedażą gadżetów, czynny w dni robocze w godzinach określonych przez Sprzedającego.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

§2. Postanowienia Ogólne

Sprzedający udostępnia nieodpłatnie Regulamin przed zawarciem Umowy za pośrednictwem strony internetowej Sklepu, a Kupujący ma obowiązek zapoznać się z jego treścią przed złożeniem zamówienia. Dodatkowo Sprzedający wysyła treść Regulaminu wraz z mailem potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji na adres e-mail Kupującego. Na żądanie Konsumenta możliwe jest udostępnienie dokumentu w inny sposób, który umożliwia mu pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym się on posługuje.

Do korzystania ze Sklepu i składania zamówień jest konieczny dostęp do sieci Internet oraz zainstalowana przeglądarka internetowa (zalecamy korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki).

Strona każdego produktu zawiera informacje takie jak: ogólny opis produktu (określony w §.3.4. Regulaminu), cena, termin realizacji zamówienia przez Sprzedającego, czas i sposób dostawy. Są to informacje skierowane do ogółu i stanowią wyłącznie zaproszenie do zawarcia Umowy. Za moment zawarcia Umowy uważa się moment, w którym Sprzedający przyjmuje zamówienie Kupującego do realizacji (Kupujący otrzyma maila o przyjęciu zamówienia do realizacji).

§3. Oferowane towary/produkty

W Sklepie można zakupić ubrania, szklanki oraz inne przedmioty firmowane markami browarów z całego świata. Wszystkie rzeczy są wolne od wad fizycznych oraz prawnych.

Na stronie internetowej każdego produktu znajdują się informacje na temat produktu lub rodzajów produktów takie jak:

zwięzły opis

cena

zdjęcie lub wizualizacja produktu

Sprzedający ma możliwość wprowadzenia promocji (np. w przypadku zakupu zestawów) lub zmiany cen oferowanych towarów. Klienci zapisani na newsletter będą informowani o organizowanych promocjach oraz wyprzedażach na bazie kodów rabatowych oraz przecen.

§4. Składanie zamówień

Zamówienia mogą być składane w Sklepie wyłącznie przez osoby pełnoletnie, które mają pełną zdolność do czynności prawnych, wg. następujących kroków:

Kupujący wybiera interesujący go produkt i dodaje go do koszyka;

Domyślnie jedno kliknięcie produktu oznacza wybór jednej sztuki. Kupujący może zwiększyć lub zmniejszyć liczbę sztuk zamawianego produktu w koszyku. Po dokonaniu zmian należy zaktualizować kartę przyciskiem „Zamawiam”;

Dodanie produktu do koszyka nie oznacza jego rezerwacji – ostateczne potwierdzenie dostępności następuje w momencie zaakceptowania zamówienia po zatwierdzeniu zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam i płacę” (pkt g poniżej).

Kupujący zatwierdzając koszyk przechodzi do strony, gdzie może się zalogować (odpowiednio założyć Konto jeśli nie posiada) albo złożyć zamówienie bez logowania;

Kupujący na karcie zamówienia wpisuje dane do wysyłki oraz swoje dane kontaktowe.

Kupujący może wpisać na karcie zamówienia kod promocyjny (kupon). Wpisanie prawidłowego kodu rabatowego powoduje wyświetlenie się obniżonej kwoty do zapłaty.

Kupujący wybiera metodę płatności i potwierdza chęć zawarcia Umowy przyciskiem „Zamawiam i płacę”;

W przypadku składania zamówienia gdy Kupujący nie jest zalogowany do Konta zostanie poproszony o akceptację Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia złożenia zamówienia;

Sprzedający wysyła e-mail informujący o złożeniu zamówienia przez Kupującego, który zawiera podsumowanie zamówienia opisane w ust. 2 oraz odrębny e-mail o przyjęciu zamówienia do realizacji (moment zawarcia Umowy), który zawiera informacje o wysyłce oraz planowanej dostawie towaru.

Podsumowanie zamówienia wyświetla:

szczegóły zamówienia (nazwa towaru, liczba sztuk, cena towaru);

dane do wysyłki i adres dostawy;

termin realizacji i planowany czas dostawy;

wybraną metodę płatności;

kwotę do zapłaty (obejmuje cenę towaru wraz z kosztem dostawy).

W szczególnych przypadkach możliwe jest złożenia zamówienia i jego realizacja poza Sklepem za pomocą e-maila. W takim wypadku Kupujący przed złożeniem zamówienia otrzymuje Regulamin na swój adres e-mail i proszony jest o akceptację Regulaminu i tym samym potwierdzenie dalszej chęci złożenia zamówienia.

§4a. Konto

Założenie przez Kupującego Konta w Sklepie Sprzedającego jest dobrowolne i nie stanowi warunku złożenia zamówienia.

Kupujący zakładając Konto zawiera ze Sprzedającym umowę prowadzenia konta w serwisie internetowym Sprzedającego.

Kupującemu, na każdym etapie, przysługuje prawo do rozwiązania umowy prowadzenia konta w serwisie i usunięcia danych związanych z prowadzeniem Konta, z zastrzeżeniem postanowień Polityki Prywatności, co do przetwarzania danych osobowych.

W systemie teleinformatycznym po założeniu Konta dostępna będzie historia oraz status składanych przez Kupującego Zamówień. Sprzedający nie będzie wykorzystywać historii składanych Zamówień do przedstawiania w sposób automatyzowany ofert dotyczących Produktów.

§5. Ceny i metody płatności

Ceny wszystkich produktów w Sklepie podane są w polski złoty (ZŁ) i nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy widoczny jest na karcie zamówienia. W przypadku zamówień powyżej kwoty wskazanej na karcie produktu, jako wolnej od kosztów dostawy, koszty dostawy wynoszą 0 zł. Kupujący zapoznaje się kwotą do zapłaty (Cena produktu + koszt dostawy) przed złożeniem zamówienia – wysłaniem oferty do Sprzedającego.

Sprzedający dopuszcza obniżenie ceny o udzielenie rabatu na podstawie udostępnionego przez niego kodu rabatowego, na podstawie okresowo wprowadzonych przez niego zniżek bądź przez zastosowanie karty podarunkowej.

Jeżeli produkt objęty jest okresową zniżką (tzw. promocją) to na stronie internetowej produktu wyświetla się cena przed udzieleniem rabatu oraz po jego udzieleniu. Taka Cena po udzieleniu rabatu powinna wyświetlać się w koszyku jak i na karcie zamówienia.

Ceną towaru wiążącą dla Sprzedającego i Kupującego jest cena, która wyświetla się Kupującemu na karcie zamówienia – przed dokonaniem zapłaty.

Kupujący może wybrać jedną z następujących metod płatności:

zapłata za pomocą Przelewy24;

zapłata gotówką przy odbiorze osobistym

Sprzedający zastrzega, iż czas realizacji zamówienia jest liczony od chwili potwierdzenia autoryzacji płatności.

W przypadku nie zaksięgowania na rachunku Sprzedającego płatności za złożone zamówienie w terminie 4 dni roboczych licząc od dnia złożenia zamówienia, zamówienie zostaje automatycznie anulowane.

Na wszystkie zamówione towary w Sklepie wystawiane są paragony fiskalne, które doręczane są razem z zakupionym towarem.

Kupujący może zgłosić w momencie dokonywania zakupu żądanie wystawienia faktury VAT podając jednocześnie dane do jej wystawienia. W takim wypadku Sprzedający wystawi fakturę i doręczy ją zamiast paragonu fiskalnego.

Kupujący będący podatnikiem VAT (w tym osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą) dokonujący zakupu w ramach prowadzonej działalności, zobowiązany jest do podania danych do wystawienia faktury najpóźniej w momencie składania zamówienia. Sprzedający nie ma możliwości wystawienia faktury na rzecz podatników VAT w późniejszym terminie.

Nie później niż w terminie 3 miesięcy licząc od końca miesiąca, w którym dokonano zakupu, Konsument może wystąpić do Sprzedającego o wystawienie faktury imiennej w miejsce otrzymanego wraz z zakupionym towarem paragonu fiskalnego. Wystawienie takiej faktury możliwe będzie po przekazaniu Sprzedającemu danych nabywcy oraz oryginału paragonu fiskalnego doręczonego Kupującemu.

Faktury przesyłane są elektronicznie, na adres wskazany przez Klienta przy składaniu zamówienia lub w wersji papierowej, jeśli Klient zgłosi takie żądanie.

§6. Realizacja zamówień i dostawa

Sprzedający przyjmuje zamówienie do realizacji po sprawdzeniu dostępności zamawianego produktu w magazynie. W przypadku pozytywnego przyjęcia zamówienia wysyła informację na adres e-mail Kupującego o przyjęciu zamówienia.

Zamówienia realizowane są w terminie do 14 dni roboczych licząc od dnia zaksięgowania płatności do dnia wydania rzeczy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, a na terenie Unii Europejskiej oraz w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym termin ten może się wydłużyć zgodnie ze wskazaniem w e-mailu informującym o planowanym terminie dostawy.

Zamówienia realizowane są przez centrum logistyczne w dni robocze i zgodnie z podanym terminem realizacji widocznym na karcie produktu oraz w e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji. Zamówienia nie są realizowane w inne dni niż dni robocze. W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt poprzez formularz kontaktowy umieszczony na stronie Sklepu w zakładce Kontakt. Odpowiedź zostanie wysłana do 7 dni roboczych.

Towary wysyłane są za pomocą firmy kurierskiej wedle wyboru Kupującego dokonanego przy składaniu zamówienia. Sprzedający na stronie internetowej Sklepu każdorazowo informuje o dostępnych metodach dostawy oraz firmach realizujących dostawy pod wskazany przez Kupującego adres lub do wskazanego przez niego punktu odbioru. Kupujący jest informowany o numerze listu lub paczki i może sprawdzić przewidywany termin doręczenia.

Wybrana w trakcie składania zamówienia forma dostawy (do punktu odbioru, pod wskazany adres odbiór osobisty), jest dla Sprzedającego wiążąca i nie ma możliwości jej zmiany na późniejszym etapie.

Po zaksięgowaniu płatności Zewnętrzny Kanał Płatności wysyła e-mail do Kupującego z informacją o odnotowaniu płatności.

Towar wysyłany jest po zaksięgowaniu płatności w terminie widniejącym na stronie produktu i e-mailu potwierdzającym przyjęcie zamówienia do realizacji. W przypadku zakupów więcej niż jednego produktu, za termin wiążący uważa się termin podany jako najdłuższy dla jednego z produktów. Sprzedający dopuszcza wysyłkę produktów oddzielnie. na życzenie Kupującego. W takim przypadku jednak Kupujący ponosi koszt dostawy, zgodnie z dokonanym przez siebie wyborem.

Po dokonaniu zakupu nie ma możliwości zmiany zamówionego rozmiaru lub modelu. Wymiana towaru na inny rozmiar lub model może być dokonana wyłącznie w ramach procedury zwrotu lub reklamacji opisanej poniżej.

Sprzedający nie przewiduje łączenia dwóch lub większej ilości zamówień do jednej przesyłki.

W szczególnych przypadkach – np. brak towaru, siła wyższa – Sprzedający zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia zamówienia do realizacji i poinformowania o tym Kupującego. Jeżeli środki zostały wpłacone przed przyjęciem zamówienia do realizacji, a zaistnieje sytuacja o której mowa w zdaniu poprzednim wpłacone środki podlegają zwrotowi.

§7. Reklamacje i zwroty

W przypadku niezgodności towaru z umową Kupujący może reklamować wadliwy produkt.

Reklamacje prosimy składać na adres do korespondencji z dopiskiem „Reklamacja”. W zgłoszeniu prosimy wskazać:

numer zamówienia;

możliwie dokładny opis nieprawidłowości (uwzględniając w miarę możliwości czas, miejsce i okoliczności ujawnienia wady);

wskazanie sposobu rozstrzygnięcia reklamacji (np. wymiana towaru na nowy/ zwrot pieniędzy/ obniżenie ceny);

jeżeli reklamacja dotyczy zakupionego towaru, należy dołączyć reklamowany towar;

jeżeli reklamacja dotyczy błędu na dokumencie księgowym, prosimy o podanie numeru telefonu i kontakt wyłącznie za pomocą e-maila.

Sprzedający, w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji od Kupującego, rozstrzygnie reklamację i udzieli odpowiedzi w przedmiocie uwzględnienia bądź nieuwzględnienia wniesionej reklamacji za pomocą e-maila chyba, że Kupujący poprosił o odpowiedź listowną.

§8. Odstąpienie od Umowy

Wszystkie towary oferowane w Sklepie są dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu.

Konsument może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania towaru przez Konsumenta lub osobę przez niego wskazaną. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie do Sprzedającego, przed upływem tego terminu, odpowiedniego oświadczenia. Formularz zawierający oświadczenie o odstąpieniu należy wysłać do Sprzedającego drogą elektroniczną. Konsument może także złożyć oświadczenie w formie pisemnej, w tym wydrukować znajdujący się pod wskazanym adresem formularz, i przesłać je pocztą tradycyjną wraz ze zwracanym towarem. W takim przypadku za datę złożenia oświadczenia o odstąpieniu, uznaje się datę nadania przesyłki rejestrowanej.

Zwracany produkt powinien znajdować się w stanie kompletnym (wraz z metkami, guzikami etc.), nieuszkodzonym i nie nosić śladów użytkowania (w tym zapachów). Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym jaki otrzymał w terminie nie późniejszym niż 14 dni licząc od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Jeżeli wraz z produktem zostały dołączone dokumenty lub instrukcje lub elementy/akcesoria należy je zwrócić. Zwrot należy przesłać na adres Sprzedającego wskazany w komparycji Regulaminu jako adres do korespondencji. Konsument pokrywa wszystkie bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania), a koszty środka transportu wtedy gdy są one wyższe niż najtańszy środek transportu z oferty, na podstawie której realizowana była sprzedaż; Konsument zobowiązany jest do takiego zapakowania towaru aby uniknąć jego uszkodzenia w transporcie.

Zwrot zapłaconej przez Kupującego kwoty zostanie dokonany niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

W przypadku gdy zamówienie, które podlega zwrotowi było opłacone przy wykorzystaniu bonu podarunkowego, zwrot środków następuje wyłącznie na bon podarunkowy. W przypadku gdy tylko część zwracanego zamówienia była opłacona bonem, zwrot środków na bon odbywa się w takim zakresie w jakim Kupujący opłacił zamówienie bonem.

Wygodny zwrot Niezależnie od prawa do odstąpienia od umowy realizowanego na zasadach określonych powyżej, Sprzedający zapewnia Konsumentom prawo do odstąpienia od umowy z możliwością dokonania tzw. “wygodnego zwrotu”. Prawo to realizowane jest na takich samych zasadach i w takim samym terminie jak prawo do odstąpienia, z tym jednak zastrzeżeniem, że:

Kupujący składa oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży za pośrednictwem formularza, który przesyła drogą elektroniczną;

Kupujący nadaje przesyłkę na własny koszt z dostawą na adres Sprzedającego.

§9. Ochrona danych osobowych

Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Klientów jest Martin Sp. Z o.o. Sp.j. z siedzibą w Zawierciu 42-400 ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 95, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284043, NIP 573-10-35-085, REGON: 150139954, o kapitale zakładowym 40.000,00 zł

Administrator przetwarza dane osobowe Klientów zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95//46/WE oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1000 z późn. zm.).

Wszelkie szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych zostały wskazane w Polityce Prywatności, stanowiącej załącznik do niniejszego Regulaminu.

Akceptując Regulamin Klient równocześnie oświadcza, że zapoznał się z treścią Polityki Prywatności.

§10. Własność intelektualna

Wszelkie autorskie prawa majątkowe do zdjęć produktów należą do Sprzedającego.

Zabrania się korzystania ze Sklepu w sposób naruszający uprawnienia Sprzedającego bądź innych podmiotów.

Zabronione jest rozpowszechnianie bez zgody Sprzedającego jakichkolwiek elementów Sklepu (opisów bądź zdjęć produktów), w tym w szczególności loga Sklepu lub Sprzedającego.

§11. Postanowienia końcowe

Kupujący jest zobowiązany do posługiwania się własnymi danymi osobowymi.

W Sklepie mogą znajdować się linki odsyłające do stron internetowych należących i zarządzanych przez osoby trzecie. Sprzedający nie odpowiada za dostępność oraz jakość tych stron.

Sprzedający zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie i Cen każdego towaru. Wiążąca dla Kupującego jest Cena widoczna na karcie zamówienia w Sklepie.

Każdy dokument oznaczony jest datą, od której obowiązują jego postanowienia i jest wiążący dla zamówień realizowanych w dacie jego obowiązywania.

W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego. W przypadku Umowy zawieranej z udziałem Konsumenta znajdują zastosowanie także odpowiednie przepisy odrębne właściwe dla Konsumenta zwłaszcza jeżeli zapewniają mu dalej idącą ochronę niż przewidzianą polskim prawem lub Regulaminem.

W razie zmiany lub/i unieważnienia wskutek prawomocnego orzeczenia sądu, któregokolwiek z postanowień Regulaminu, pozostałe jego postanowienia pozostają w mocy.

Sprzedający zgłasza gotowość do rozwiązywania sporów w trybie ugodowym. Wszelkie spory pomiędzy Sprzedający a Kupującym, który nie jest Konsumentem będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Sprzedającego.

Załączniki Regulaminu stanowią integralną część Umowy.

Zał. 1: Polityka Prywatności

Szanujemy Twoje prawo do prywatności. Dbamy o bezpieczeństwo danych, w tym danych osobowych. Używamy bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji na etapie składania zamówienia w Sklepie (SSL). Nie wymagamy rejestracji i zakładania Kont w Sklepie. Możesz założyć Konto by szybciej składać zamówienia oraz zapisać się na newsletter by otrzymywać informacje o nowościach, produktach i ofertach Sklepu.

Dane osobowe Klientów przetwarzane są zgodnie z przepisami prawa, Regulaminem oraz Polityką Prywatności.

Wszystkie dane o Klientach traktowane są jako poufne.

Firma kurierska otrzymuje wyłącznie niezbędne dane umożliwiające dostarczenie towaru (dane dostawy) i kontakt z Tobą (telefon oraz adres mailowy).

Niniejszy dokument obowiązuje od dnia 24 czerwca 2021 r. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w Regulaminie oraz Polityce Prywatności.