Regulamin Konkursu Estrella Damm

§ 1. [Postanowienia ogólne]

Niniejszy regulamin (zwany dalej: „Regulaminem”) określa warunki, na jakich prowadzony jest konkurs „Estrella Damm” (zwany dalej: „Konkursem”).

Organizatorem i Fundatorem nagród Konkursu jest Martin Sp. Z o.o. Sp.j. z siedzibą w Zawierciu 42-400 ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 95, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000284043, NIP 573-10-35-085, REGON: 150139954, o kapitale zakładowym 40.000,00 zł, zwana dalej: „Organizatorem i Fundatorem”.

Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane jedynie do Organizatora, a nie powinny być kierowane do innych osób.

Przyrzekającym Nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej: „k.c.”) jest Fundator i Organizator zarazem.

Przystąpienie do udziału w Konkursie jest równoznaczne z akceptacją przez osobę przystępującą postanowień Regulaminu, w szczególności oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z § 9 Regulaminu oraz udzielenie licencji, o której mowa w § 8 Regulaminu. Przystępując do udziału w Konkursie Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Naruszenie przez Uczestnika tego zobowiązania stanowi podstawę do jego wykluczenia z Konkursu.

§2. [Czas trwania Konkursu]

Konkurs rozpoczyna się w dniu 17 sierpień 2021 r. o godzinie 10:00 czasu środkowoeuropejskiego i kończy się w dniu 30 październik 2021 r. o godzinie 23:00 czasu środkowoeuropejskiego. Czas trwania Konkursu wskazany powyżej nie obejmuje wydania nagród.

Konkurs składa się z jedenastu tur opisanych w ust. 3 poniżej.

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w każdą środę na stronie organizatora www.martin-zawiercie.eu/konkurs

poprzez zamieszczenie przez Organizatora zwycięskiego zdjęcia na stronie konkursowej.

§3. [Komisja konkursowa]

Celem zapewnienia prawidłowej organizacji i przebiegu Konkursu, a w szczególności w celu dokonania oceny prawidłowości zgłoszeń do Konkursu oraz wyłonienia osób biorących w nim udział i wyboru Zwycięzców Konkursu, Organizator powoła komisję konkursową (dalej „Komisja”). W skład Komisji wejdą 3 osoby wskazane przez Organizatora.

§ 4. [Warunki udziału w Konkursie]

W Konkursie mogą brać udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które ukończyły osiemnasty rok życia i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, będące konsumentami w rozumieniu art. 22[1] k.c. Uczestnikiem Konkursu może zostać wyłącznie osoba, która zaakceptowała w ramach zgłoszenia Regulamin Konkursowy.

W Konkursie można brać udział wyłącznie osobiście.

W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy, członkowie władz i przedstawiciele Organizatora oraz innych podmiotów biorących bezpośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu, w tym członkowie Komisji konkursowej, a także osoby współpracujące ze wskazanymi powyżej podmiotami w sposób stały na innej podstawie niż stosunek pracy oraz członkowie najbliższych rodzin wszystkich ww. kategorii osób, tj. ich wstępni, zstępni, rodzeństwo, małżonkowie, rodzice małżonków i osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia. W przypadku Zwycięzców, którymi okażą się osoby wymienione w niniejszym ustępie, osoby te tracą uprawnienie do Nagrody.

Udział w Konkursie i związane z nim udostępnienie danych jest całkowicie dobrowolne. Osoba, która przystąpiła do Konkursu i w sposób prawidłowy i zgodny z Regulaminem dokonała zgłoszenia do udziału w Konkursie (dalej: „Uczestnik”) jest związana warunkami niniejszego Regulaminu.

Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z udzieleniem zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika, tj. imienia i nazwiska, miejsca zamieszkania (miejscowość), a w przypadku Zwycięzcy dodatkowo: pełnego adresu miejsca zamieszkania, numeru telefonu kontaktowego i adresu e -mail, identyfikatora podatkowego NIP lub PESEL, o ile taki jest wymagany przepisami prawa, a ponadto danych potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie oraz danych niezbędnych do przyznania i wydania Nagrody, w celu umożliwienia udziału w Konkursie, jego organizacji, przeprowadzenia i rozstrzygnięcia zgodnie z Regulaminem, a także rozpatrzenia reklamacji Uczestników.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, lecz konieczna do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania informacji o Nagrodzie wygranej w Konkursie; dane Uczestnika przetwarzane będą wyłącznie w związku z udziałem tego Uczestnika w Konkursie, komunikacja na podstawie przekazanych danych będzie mieć miejsce wyłącznie w związku z udziałem Uczestnika w Konkursie i w zakresie wskazanym w Regulaminie.

§ 5. [Zasady i Przebieg Konkursu]

Konkurs jest prowadzony na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem strony www.martin-zawiercie.eu/konkursy

Zadaniem Uczestnika Konkursu jest w terminach wskazanych w § 2 ust. 3 Regulaminu, wykonanie zadania konkursowego polegającego na zakupie 4 piw Estrella Damm (w konkursie biorą udział piwa butelkowe oraz lane), zachowaniu paragonu oraz  przesłaniu zdjęcia poprzez formularz konkursowy na stronie konkursu,  przy czym Praca Konkursowa powinna spełniać wymagania określone w § 2 ust. 3, 4 i 5 Regulaminu (dalej: „Praca Konkursowa”).

W momencie wygranej, zwycięzca będzie poproszony o przesłanie paragonu (w formie elektronicznej lub listowej) na wskazany adres.

Prace Konkursowe opublikowane lub przesłane w inny sposób nie będą przyjmowane przez Organizatora i nie biorą udziału w Konkursie.

O momencie zgłoszenia Pracy Konkursowej decyduje data przesłania zgłoszenia.

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie Prace Konkursowe:

związane z tematyką Konkursu,

co do których Uczestnik posiada prawa autorskie,

zgodne z Regulaminem.

Do Konkursu nie mogą zostać zgłoszone Prace Konkursowe:

uwzględniające w treści nazwy innych marek, w szczególności konkurencyjnych marek piwnych.

Prace Konkursowe nie mogą zawierać wulgaryzmów, treści politycznych, religijnych, obraźliwych lub sprzecznych z prawem, treści reklamowych dotyczących innych produktów niż produkty marki Estrella Damm, w tym zwłaszcza nazw, logo, znaków towarowych, wzorów przemysłowych i innych oznaczeń stanowiących własność intelektualną oraz nie mogą naruszać przepisów prawa, praw osób trzecich, w tym autorskich praw majątkowych, dóbr osobistych i prawa do wizerunku.

Komisja Konkursowa dokona oceny Prac Konkursowych, uwzględniając w szczególności ich oryginalność, kreatywność oraz pomysłowość. Komisja Konkursowa wyłoni spośród zgłoszeń

̶  7 osób co tydzień

które zostaną wyróżnione Nagrodami (łącznie 7 zwycięskich Prac Konkursowych).

Informacja o wynikach Konkursu zostanie umieszczona na stronie konkursowej.

Konkurs nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych (tj. z dnia 8 grudnia 2017 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 165 z późn.zm.)

§ 6. [Nagrody]

W Konkursie przewidziano dla Zwycięzców łącznie 7 (siedem) nagrody rzeczowe, na które składa się szalik kibica FC Barcelona o wartości 200zł oraz szklanki Estrella Damm 0,5l  40zł. (dalej: „Nagroda”).

Każdy Uczestnik w czasie trwania Konkursu może wygrać tylko jedną Nagrodę. Organizator, stwierdzając, że ten sam Uczestnik uzyskał już Nagrodę uprawniony jest do nieuwzględnienia jego kolejnego zgłoszenia – Pracy Konkursowej. Jako tego samego Uczestnika rozumie się Uczestnika podającego taki sam adres e-mail lub numer telefonu jak Zwycięzca, któremu przyznano Nagrodę. W przypadku stwierdzenia przypisania więcej niż jednej Nagrody do tego samego Zwycięzcy, Zwycięzcy przysługuje prawo tylko do pierwszej przypisanej Nagrody.

Zwycięzcy zobowiązani są w terminie 5 dni od otrzymania informacji o wygranej, przesłać za pośrednictwem wiadomości e-mail niezbędne dane, w celu wydania Nagrody oraz wypełnienia obowiązków podatkowych przez Organizatora i Fundatora, w szczególności imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz wskazać adres, na który ma zostać wysłana Nagroda, jeśli jest inny niż wskazany adres zamieszkania, oraz numer telefonu kontaktowego, a także identyfikatora podatkowego NIP lub PESEL w sytuacji prawem wymaganej.

Niedochowanie przez Zwycięzcę terminu określonego w ust. 7 powyżej lub podanie nieprawidłowych danych tam określonych, a także inne uchybienia po stronie Uczestnika powodujące brak możliwości doręczenia Nagrody skutkują utratą prawa do jej odbioru przez Zwycięzcę oraz pozostawieniem Nagrody do wyłącznej dyspozycji Organizatora.

Nagroda jest wysyłana przez Organizatora kurierem na adres podany przez Zwycięzcę w terminie do 7 dni roboczych od otrzymania od poszczególnego Zwycięzcy jego danych korespondencyjnych.

Nie jest możliwe przeniesienie prawa do Nagrody na rzecz osób trzecich. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości Nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części Nagrody – rezygnacja z części Nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości Nagrody. W przypadku rezygnacji przez Zwycięzcę z Nagrody Organizator zastrzega sobie prawo przyznania Nagrody kolejnemu Uczestnikowi wskazanemu przez Komisję Konkursową.

Organizatorowi przysługuje prawo weryfikacji danych osobowych Zwycięzców w chwili wydania Nagrody, w celu identyfikacji Zwycięzcy. Przed wydaniem Nagrody Zwycięzca może zostać zobligowany do okazania kurierowi stosownego dokumentu tożsamości, przez co należy rozumieć dowód osobisty, paszport lub książeczkę wojskową.

§ 7. [Prawa i obowiązki Organizatora]

Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub Regulaminem Konkursu, w szczególności Uczestników, którzy:

nie działają osobiście, ale przez osoby trzecie;

wykorzystują różne aliasy (dodatkowe adresy) tego samego konta poczty elektronicznej do zgłaszania lub występowania w imieniu różnych Uczestników.

W celu wyjaśnienia wątpliwości związanych z aktywnością Uczestnika w Konkursie, Organizator może kontaktować się z Uczestnikiem przy wykorzystaniu podanych przez niego sposobów komunikacji, w tym drogą poczty elektronicznej, kontaktu telefonicznego. Podczas kontaktu z Uczestnikiem Organizator może oczekiwać od Uczestnika podania szczegółowych informacji dotyczących jego udziału w Konkursie.

§ 8. [Prawa własności intelektualnej do Prac Konkursowych]

Biorąc udział w Konkursie, Uczestnik jednocześnie oświadcza, że jest wyłącznym twórcą Pracy Konkursowej, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tj. z dnia 9 maja 2018 r. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191) oraz że przysługują mu wyłączne i pełne osobiste i majątkowe prawa autorskie do Pracy Konkursowej i Praca Konkursowa nie narusza praw osób trzecich.

Uczestnik oświadcza, że zgłoszona przez niego Praca Konkursowa nie zawiera treści naruszających przepisy powszechnie obowiązującego prawa lub treści niezgodnych z dobrymi obyczajami, w szczególności nie narusza praw osób trzecich, nie nawołuje do przemocy, nietolerancji, nie zawierają wulgaryzmów ani treści reklamowych osób trzecich.

Z momentem publikacji przez Uczestnika Pracy Konkursowej, Uczestnik w zamian za prawo Uczestnika do uczestnictwa w Konkursie, udziela Organizatorowi i Fundatorowi Nagród licencji niewyłącznej obejmującej prawo do korzystania ze zgłoszonej przez Uczestnika w ramach Konkursu Pracy Konkursowej będącej utworem w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w celu przeprowadzenia Konkursu, na polach eksploatacji wymienionych w pkt 6 poniżej, w szczególności w zakresie rozpowszechniania tych Prac Konkursowych za pośrednictwem Internetu bez ograniczeń w miejscu i w czasie.

Z momentem wydania Nagrody Zwycięzcy, Zwycięzca udziela Organizatorowi i Fundatorowi Nagród  niewyłącznej, zbywalnej licencji, z prawem do sublicencji do Pracy Konkursowej bez żadnych ograniczeń terytorialnych, ilościowych na czas oznaczony wynoszący 10 lat. W okresie udzielenia licencji Organizator i Fundator Nagród są upoważnieni do wykonywania wszystkich autorskich praw osobistych, w tym do decydowania: o sposobie oznaczania Pracy Konkursowej, o nienaruszalności jej treści i formy, o jej pierwszym publicznym udostępnieniu, o nadzorze nad sposobem korzystania z niej,  o wycofaniu z obiegu, zaś Zwycięzca zobowiązuje się do niewykonywania osobistych praw autorskich do Pracy Konkursowej w okresie trwania licencji.

Z tytułu udzielania licencji, o których mowa w ust. 3 i 4 powyżej, na zasadach przewidzianych w niniejszym paragrafie Uczestnikowi Konkursu lub Zwycięzcy nie należy się od Organizatora lub Fundatora Nagród żadne dodatkowe wynagrodzenie (poza przyznaną nagrodą w Konkursie w przypadku Zwycięzcy).

Licencja o której mowa w ust. 3 i 4 powyżej obejmuje wszystkie pola eksploatacji znane w dniu jej udzielania, w tym zwłaszcza następujące pola eksploatacji:

w zakresie utrwalania i zwielokrotniania Pracy Konkursowej oraz jej opracowań – wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy Pracy Konkursowej, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, wykonywanie kopii, digitalizację na nośnikach elektronicznych, na dysku komputerowym, CD, urządzeniach przenośnych;

w zakresie obrotu oryginałem oraz jego opracowaniami albo egzemplarzami, na których Pracę Konkursową utrwalono -wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

w zakresie rozpowszechniania Pracy Konkursowej w sposób inny niż określony w lit. a i b powyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Pracy Konkursowej w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, nadawanie za pośrednictwem stacji telewizyjnych naziemnych, w tym za pośrednictwem satelity, multiplexu, reemitowanie, rozpowszechnianie w prasie, w sieci Internet, na plakatach, w tym plakatach wieloformatowych oraz we wszystkich innych formach lub środkach komunikacji, promocji, reklamy jak również do czerpania korzyści z tej Pracy Konkursowej.

Organizator Nagród nie ma obowiązku wykorzystania Pracy Konkursowej na żadnym z pól eksploatacji wymienionych w ust. 6 powyżej lub w zakresie wynikającym z ust. 8 poniżej.

Licencja, o której mowa w ust. 4 powyżej obejmuje:

prawo do dokonywania zmian Pracy Konkursowej lub jej modyfikacji w całości lub części oraz dokonywanie jej opracowań w całości lub części, w tym dokonywanie przeróbek, jakichkolwiek zmian i adaptacji całości lub poszczególnych części Pracy Konkursowej. Licencja obejmuje zgodę Uczestnika lub Zwycięzcy na rozporządzanie i korzystanie przez Organizatora lub Fundatora Nagród z opracowań Pracy Konkursowej, o których mowa w poprzednim zdaniu na polach eksploatacji wskazanych w ust. 6 powyżej i na zasadach i w zakresie opisanym w niniejszym paragrafie oraz na wykonywanie przez Organizatora lub Fundatora Nagród zależnego prawa autorskiego do takich opracowań,

wykorzystanie we wszelkich formach komunikacji, promocji lub reklamy, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego, w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych takich jak: ogłoszenia prasowe, reklamy zewnętrzne, filmy reklamowe, reklamy radiowe, materiały POS, rozpowszechnianie w sieci Internet.

Organizator jest uprawniony do korzystania z Pracy Konkursowej, w tym jej rozpowszechniania – bez konieczności każdorazowego podawania danych Uczestnika lub Zwycięzcy Konkursu. Na warunki te Uczestnik wyraża zgodę poprzez przystąpienie do Konkursu.

W przypadku wystąpienia wobec Organizatora, Fundatora Nagród albo podmiotu, któremu Organizator lub Fundator Nagród udzielił licencji lub sublicencji, przez osoby trzecie z roszczeniami z tytułu naruszenia przysługujących tym osobom praw autorskich lub dóbr osobistych związanych z korzystaniem z Pracy Konkursowej, Uczestnik będzie zobowiązany do zaspokojenia wszelkich uznanych lub objętych prawomocnym orzeczeniem roszczeń (w tym o odszkodowania lub zadośćuczynienia), do pokrycia wszelkich kosztów procesowych lub kosztów polubownego załatwienia sprawy oraz pokrycia poniesionych przez Organizatora lub Fundator Nagród lub ww. podmiot i udokumentowanych kosztów obsługi prawnej związane ze sporem, a także do podjęcia wszelkich możliwych działań zmierzających do wyjaśnienia zasadności roszczeń osoby trzeciej i przywrócenia stanu zgodnego z prawem.

W przypadku zasadności roszczenia osoby trzeciej, Uczestnik będzie zobowiązany do uzyskania dla Organizatora lub Fundatora Nagród bezpłatnego prawa do kontynuacji wykonywania uprawnień wynikających z Pracy Konkursowej w zakresie ww. licencji.

W przypadku zamieszczenia w ramach Pracy Konkursowej wizerunku Uczestnika, Uczestnik oświadcza, że wyraża on zgodę na nieodpłatne i nieograniczone ani czasowo ani terytorialnie ani ilościowo wykorzystanie i rozpowszechnianie swojego wizerunku opatrzonego lub nieopatrzonego imieniem Uczestnika i rozpowszechnianie, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, w zakresie wskazanym w niniejszym paragrafie, w tym zwłaszcza w celach promocyjnych i marketingowych Organizatora lub Fundatora Nagród. W przypadku zamieszczenia przez Uczestnika w ramach Utworu wizerunku innej osoby, Uczestnik oświadcza, że uzyskał zgodę takiej osoby, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna na wykorzystanie i rozpowszechnianie jej wizerunku, w takim samym zakresie jak wskazano w niniejszym punkcie. Dla potrzeb Konkursu wizerunek może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem.

Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie w Internecie (w tym na stronach Organizatora i Fundatora oraz portalach społecznościowych Facebook, Instagram, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych i informacyjnych. Wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej lub naruszać w inny sposób dóbr osobistych.

Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z określonym w Regulaminie celem, dla którego nagrodzone Prace Konkursowe zostaną wykorzystane oraz że wyraża zgodę na takie wykorzystanie Prac Konkursowych przez Organizatora, Fundatora Nagród lub inny podmiot, któremu Organizator udzielił sublicencji. W razie konieczności, Zwycięzca na żądanie Organizatora podpisze stosowne oświadczenia lub umowy o przeniesieniu praw autorskich do nagrodzonych prac.

§ 9. [Przetwarzanie danych osobowych]

Administratorem danych osobowych Uczestników i Zwycięzców Konkursu (w postaci imienia i nazwiska, adresu e-mail, numeru telefonu, faktu wyrażenia zgód wskazanych Regulaminem i ich treści, adresu korespondencyjnego, wizerunku), a także danych osobowych określonych Regulaminem potwierdzających spełnienie warunków udziału w Konkursie oraz danych niezbędnych do przyznania i wydania Nagrody (w szczególności daty i godziny dotarcia zgłoszenia Pracy Konkursowej do serwera, adresu IP urządzenia, z którego korzysta Uczestnik w celu przypisania zgód do Uczestnika oraz weryfikacji liczby dokonanych zgłoszeń Prac Konkursowych) firma MARTIN Sp. Z o.o. Sp.j. z siedzibą w Zawierciu ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 95 42-400 (dalej: „Administrator”).

W związku z prowadzeniem Konkursu zbierane będą od Uczestników następujące ich dane osobowe: imię i nazwisko, adres miejsca zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, a także dane osobowe wskazane w ust. 1 powyżej. Dane Uczestników będą przetwarzane wyłącznie na podstawie udzielonej przez nich zgody i wyłącznie w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu. Uczestnicy mają prawo do wglądu do swoich danych, do ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

Przetwarzanie danych osobowych w związku z Konkursem odbywać się będzie na zasadach przewidzianych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i w oparciu o inne obowiązujące przepisy prawa.

Dane osobowe Uczestników i Zwycięzców przetwarzane będą w celach wskazanych w Regulaminie, w tym w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu, rozpatrywania ewentualnych reklamacji, realizacji postanowień Regulaminu. Ponadto, dane osobowe Zwycięzcy są przetwarzane przez Organizatora w celu wykonania obowiązków przewidzianych prawem, w tym prawem podatkowym.

W przypadku Zwycięzcy dane przetwarzane są przez Organizatora w celu weryfikacji prawa Zwycięzcy do Nagrody, wydania Nagród zgodnie z Regulaminem oraz ogłoszenia listy Zwycięzców. Dane Uczestników i Zwycięzców będą przetwarzane (i udostępniane) na podstawie dobrowolnej zgody udzielonej przez Uczestnika.

Uczestnik może się zwrócić do Administratora, w sposób określony w ustępie 12 poniżej, aby uzyskać więcej informacji odnośnie powodów dla których Organizator uznał, że zgodne z prawem jest przetwarzanie danych osobowych Uczestników w prawnie uzasadnionym interesie Organizatora.

Dane Uczestników oraz osób składających reklamacje w Konkursie będą przetwarzane przez Administratora do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu uczestnictwa w Konkursie.

Dane zebrane w Konkursie odnośnie Zwycięzców, którym Administrator wydał Nagrody, będą przetwarzane przez Administratora do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu uczestnictwa w Konkursie lub przez okres  przechowywania dokumentacji dla potrzeb rozliczeń podatkowych wymagany przepisami prawa, w tym prawa podatkowego (w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi później).

Podanie danych osobowych i zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolne, aczkolwiek konieczne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania Nagrody.

W celu uzyskania informacji na temat przetwarzania swoich danych osobowych lub skorzystania z praw, o których mowa w niniejszym paragrafie, Uczestnik lub Zwycięzca powinien zwrócić się z zapytaniem do ich Administratora. Korespondencję należy kierować pod adres: MARTIN Sp. Z o.o. Sp.j. z siedzibą w Zawierciu ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 95 42-400 „dane osobowe – Konkurs Estrella Damm” lub na adres e-mail inspektora ochrony danych osobowych Administatora: marketing@martin-zawiercie.eu wpisując „dane osobowe – Konkurs Estrella Damm” jako temat wiadomości.

Każda osoba, której dane są przetwarzane ma prawo dostępu do danych osobowych jej dotyczących, prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także do przeniesienia danych.

Każda osoba, której dane są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo w dowolnym momencie do wycofania zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Administratora, przy czym nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Każda osoba, której dane są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu Administratora danych, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją.

Administrator udostępni dane osobowe Zwycięzców kurierowi i Poczcie Polskiej S.A. w zakresie niezbędnym w celu dostarczenia Nagród.

Dane osobowe osób wnoszących reklamacje Administrator udostępni kurierowi i Poczcie Polskiej S.A. w zakresie niezbędnym do przesłania odpowiedzi na reklamację.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnikom przysługuje skarga do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli sądzą, że przetwarzanie ich danych osobowych narusza przepisy dotyczące danych osobowych.

Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych w osobie Kingi Domińczyk, z którą osoby zainteresowane mogą kontaktować się we wszelkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych w związku z przeprowadzeniem Konkursu. Kontakt możliwy jest poprzez przesłanie zapytania na adres poczty elektronicznej: marketing@martin-zawiercie.eu

Organizator stosuje środki techniczne i organizacyjne mające na celu należyte, odpowiednie do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną zabezpieczenia powierzonych danych osobowych. Organizator wdrożył odpowiednie środki, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku z uwzględnieniem stanu wiedzy technicznej, kosztu wdrożenia oraz charakteru, zakresu, celu i kontekstu przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw i wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze zagrożenia. Organizator w szczególności uwzględnia ryzyko wiążące się z przetwarzaniem danych wynikające z: 1) przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, 2) utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia danych,3) nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.

§ 10. [Reklamacje]

Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Konkursu mogą być składane przez Uczestników w formie pisemnej na adres Organizatora: MARTIN Sp. Z o.o. Sp.j. z siedzibą w Zawierciu ul. Obrońców Poczty Gdańskiej 95 42-400 z dopiskiem na kopercie „Reklamacja – Konkurs Estrella Damm” począwszy od daty rozpoczęcia Konkursu. Reklamacja pisemna powinna zawierać: imię, nazwisko, adres osoby składającej reklamację, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, treść żądania, podpis oraz dopisek „Konkurs – Estrella Damm”. Reklamacja e-mailowa powinna zawierać: imię, nazwisko, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy reklamacja, treść żądania, podpis oraz dopisek „Reklamacja – Konkurs Estrella Damm”.

Złożone reklamacje są rozpatrywane przez Organizatora niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

Zainteresowani są powiadamiani o sposobie rozpatrzenia reklamacji odpowiednio w zależności od sposobu złożenia reklamacji listem poleconym lub e-mailem wysłanym w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest e-mailem także w przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej, jeśli w treści reklamacji zainteresowany wyraźnie zastrzeże taką formę kontaktu.

Niezależnie od postępowania reklamacyjnego Uczestnikowi Konkursu przysługuje prawo do dochodzenia swoich praw na drodze postępowania sądowego przed sądami powszechnymi.

§ 11. [Postanowienia końcowe]

Uczestnik oświadcza, iż Praca Konkursowa jest wolna od wad prawnych oraz że zgłoszenie nie narusza żadnych praw osób trzecich.

Uczestnik ponosi wszelką odpowiedzialność z tytułu ewentualnych roszczeń osób trzecich powstałych wskutek wadliwości lub niezgodności z rzeczywistym stanem oświadczeń złożonych przez Uczestnika.

Przy urządzaniu Konkursu Organizator opiera się na treści Regulaminu, a także na przepisach ustawy oraz obowiązujących przepisach prawa. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.

Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora.

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu z ważnych przyczyn. Zmiana Regulaminu nie może ograniczyć praw nabytych już przez Uczestników.